fredag 26 juni 2015

Fjärde kvartalet

Får jag lämna några blommor
Nils Felin
(Nils Ferlins samlade dikter:
En döddansares visor, Barfotabarn, Goggles,
Med många kulörta lyktor, Kejsarens papegoja,
Från mitt ekorrhjul 
och En gammal cylinderhatt.)

"Skymningen sveper sin stillhet
runt våra ensliga hus,
gråa och ensliga hus - -
Snart skola dunkla stjärnor
springa som blommor av ljus...
- - -
Heden sover därunder,
heden sover i stjärnljus snart -
längtan går och jag vet ej vart...
Men det brusar av tyngd och sekler
så ödsligt och underbart." 
Skymning ur En döddansares visor av Nils Ferlin

~


Ur Minnesbok från 1899:

Fjärde kvartalet av jordbruksarbeten m.m. under...

...Slagtmånad (oktober):
"Sedan all gröda - säd, foder och rotfrukter - är inbärgad, vidtager omedelbart tillbrukningen af vårlanden, hvilken bör företagas, innan jorden ännu genomblötts af de ymniga höstregnen. Den jord, som skall besås påföljande vår, plöjes, och plöjningen bör ske med stor omsorg, till lika djup och med jämna bottenfåror, så att inga gropar, i hvilka vattnet kan samla sig, uppstå. Jorden bör sedan öfver vintern få ligga i öppen fåra, så att luften och kölden ha fritt företräde, hvarigenom vittringen påskyndas. Åkrarna förses med afloppsfåror, hvilka efter plöjningen upprensas. Gödsling af vårsädeslanden, vare sig den sker med naturliga eller konstgjorda gödningsämnen, bör helst verkställas på hösten, då gödseln utföres på åkern, men icke nedharfvas. Om man till gödning af vårsäden använder kompostgödsel eller väl brunnen stallgödsel, bör dock gödslingen ske först på våren strax före sådden. Likaså böra de konstgjorda gödningsämnen, som äro starkt kväfvehaltiga, utströs och myllas samtidigt som utsädet. Närmast efter vårlandens tillbrukning har man att med kraft taga itu med trädesjordens höstplöjning, hvilken bör vara afslutad, innan jorden ännu är sur och tillfrusen. Plöjningen bör äfven här ske till lika djup och med jämna bottenfåror, och jorden bör sedan ligga i öppen fåra. I sammanhang med höstplöjningen kunna äfven djupplöjning samt, å torr och väl afdikad mark, alfluckring verkställas. S.k. vallplöjning (vallbrott), d.v.s. plöjning af ängs- och hagmark samt insådda fleråriga gräsvallar, kan uppskjutas till sist. Den kan vanligen fortgå till sent på hösten, då åkerjorden ej mera kan bearbetas. Å förut ej upptagen mark böra före plöjningen stubbar och stenar samt tufvor och mullvadshögar undanskaffas. I sammanhang med höstbruket böra också humlegårdarna tillses och nya sådana anläggas. Rishumlegårdar rensas från ogräs och förses med nytt ris (helst af al); säng- och kuphumlegårdar gödslas med stallgödsel, som sedan täckes med den upphackade jorden. Ett af de viktigaste höstarbetena är dikningen, som bör fortsättas så länge jorden kan bearbetas."

...Wintermånad (november):
"De i föregående månadslista omförmälda arbeten fortsättas efter behof, så länge väderleken tillåter. Ängar och betesvallar öfvergödslas, och den å dessa befintliga gödseln efter de kreatur, som där betat, utsprides. Mergel upptages och lägges i hög; likaså dyjord. Höstvattnade ängar torrläggas, innan marken fryser till. Rotfrukterna tillses och vädras. Af öfriga arbeten må nämnas: stenbrytning, grundläggningsarbeten för byggnader, ämnade att uppföras nästa år, skogens rensning från förtorkade och sjuka träd, ungskogens gallring, betesmarkens röjning m.m. Vid röjning för bete bör löfskogen sparas så mycket som möjligt, men barrskogen fällas, där barr- och löfträd förekomma blandade; alla buskar utom hassel borthuggas. De kvarlämnade träden underkvistas. De afhuggna riset utbredes sedan öfver marken. Från november till början eller slutet af februari är lämpligaste tiden att fälla byggnadstimmer samt i öfrigt allt det virke, af hvilket man fordrar varaktighet."

...Julmånad (december):
"Ett af de viktigaste göromålen i denna månad är anläggning af komposter samt gödselns omsorgsfulla skötsel. Gödseln blandas med dyjord m.m., och den flytande spillningen samt gödselvattnet samlas i en särskild dyngbrunn och uppumpas därifrån då och då på gödselhögen. Rotfrukterna efterses; spannmålen på magasinerna omskoflas och skötes noggrant. I öfrigt fortsättas eller företagas för årstiden lämpliga arbeten, såsom skogsgallring, timmerfällning, huggning och klyfning af gärdesgårdsvirke, fällning af löfskog till slöjdvirke, huggning och uppläggning af ved till bränsle m.m. Snövattnet beredes aflopp i kanaler och diken. Vinterkörslorna taga sin början, så snart föret tillåter (se januari). Rörvass uppskäres, när isen bär."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)