tisdag 23 juni 2015

Första kvartalet

Är det så som Anneli Jordahl skrev i artikeln "Landsbygd noir" i Ordfront av den 8 februari 2012:
"Glesbygden är tillbaka i svensk litteratur. Men livet på landet är inte vad det varit. En ny generation författare struntar i dialekter, naturlyrik, samhällsförändringar och vildmarksromantik. Istället skildrar de vischan som en förbannelse där vår tids svält är andlig."

Minneslista Landsbygd:

Då tänker jag på Sigrid av Elin Olofsson


Korparna av Tomas Bannerhed


På dessa skuldror av Sven Edvin Salje (del 1/5 i bokserie "Loväng")


Långt från landsvägen av Vilhelm Moberg (del 1/2 i bokserie "Adolf i Ulvaskog")


~


Ur Minnesbok från 1899:

Första kvartalet av jordbruksarbeten m.m. under...

...Torsmånad (januari):
"Så snart slädföret det medgifver, taga vinterkörslorna sin början. Den på hösten upptagna mergeln utköres sålunda nu på åkern, sönderhackas så fint som möjligt samt utsprides, om jorden icke är betäckt med alltför djup snö; i motsatt fall upplägges den lasstals på åkern för att senare utspridas. Likaså verkställes vid denna tid mergling af kärr och mossar samt af ängar och gräsvallar. Sand utköres på styf och fuktig lerjord samt på kärr och dyjord. Sandjord förbättras genom påföring af lera. Sågstockar och timmer samt i öfrigt allt det virke, af hvilket man fordrar någon varaktighet, fälles från november till början eller slutet af februari. De fällda träden böra vid första tjänliga före framforslas. Likaså fortgå nu huggning af ved, gärdsel och stör samt hopsamling af vindfällen och utgallring af döda eller af insektslarver och dylikt angripna träd. Skogen fälles till svedjeland, där sådana med fördel kunna begagnas, såsom i trakter, där man har öfverflöd på barrskog, men brist på löfskog; efter åtskilliga bränningar växer då löfskog upp i stället för barrskogen, om de afsedda platserna fredas från betning. För att befordra bildandet af kärnis bör man skotta isen fri från snö. Spannmålen i magasinen och rotfrukterna tillses."

...Göjemånad (februari):
"Arbetena under denna månad äro en fortsättning på förra månadens och utgöras hufvudsakligen af: utkörning af gödsel och dy till komposterna på åkerfälten, dykörning till ladugården och stallet, mergel- och sandkörning, framforsling af timmer och annat virke, vedhuggning och vedkörning, transporter af spannmål och andra produkter, som skola afsättas, o.s.v. Is upptages och lägges på hög."

...Vårmånad (mars):
"Så länge föret varar, bör man icke försumma att utföra alla de körslor, som ännu ej medhunnits. Sålunda framforslas nu, där så ej redan skett, gärdselvirke, humlestänger, ved till sommarbehof, landsvägsgrus, sten till grundmurar, källare etc. Isupptagningen fortsättes, där så ske kan. Från aflägsna lador framköres höet till gården, i den mån utrymmet medgifver. Det framkörda timret bör, innan det hunnit torka, bilas och flänkas, och alla öfriga förberedelser vidtagas till de byggnadsarbeten, som man ämnar börja i nästa månad. Åkerbruksredskapen mönstras och sättas i fullt brukbart skick samt kompletteras efter behof. Båtar diktas och tjäras. Spannmålen omskoflas och skötes omsorgsfullt, hvilket blir allt angelägnare, ju mera vårvärmen börjar infinna sig. Utsädesspannmål samt klöfver- och gräsfrö omharpas, där så behöfves, samt profvas beträffande grobarheten. Ärter och bönor till utsäde handrensas. Afloppskanaler och diken hållas öppna, särskildt då snösmältningen börjar, och vattnet afledes från åkrar, som skola besås på våren. Mot vinterns slut bör man med skofvel bryta upp snödrifvor, som lagt sig på åkrarna, samt därefter beströ dem med aska, kolstybb eller sand. Med samma ämnen beströs frusna vattensamlingar på åkrar och ängar, sedan isen förut bräckts. Så fort fälten blifvit fria från snö, borttages genom räfsning eller öfverharfning af åkrarna den "pöls" ("snarp"), som bildar sig, om råggräset ruttnar."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)